loader

Uslovi korišćenja

OVDE SU PROPISANI USLOVI KORIŠĆENJA KOJI SE PRIMENJUJU NA UPOTREBU PORTALA POLIKLINIKE.RS. SAMIM PRISTUPOM NA OVAJ SAJT I NJEGOVOM UPOTREBOM, KAO I REGISTRACIJOM NA OVOM SAJTU ILI REGISTRACIJOM ZA NEWSLETTER, ZAKLJUČUJETE PRAVNO OBAVEZUJUĆU UGOVOR SA HAPPY BABY DIGITAL MEDIA DOO KISAČ. UKOLIKO KORISTITE OVAJ SAJT SMATRA SE DA STE SE PAŽLJIVO UPOZNALI SA SVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA I DA STE IH U POTPUNOSTI PRIHVATILI.

 

1. PRAVNI OKVIR ZA KORIŠĆENJE SAJTA
2. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA
3. DEFINICIJE
4. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
5. LICA KOJIMA JE NAMENJEN OVAJ SAJT
6. LINKOVI KA TREĆIM LICIMA
7. REGISTRACIJA KORISNIKA I AKTIVACIJA NALOGA
8. SADRŽAJ REGISTROVANIH KORISNIKA
9. OBAVEZE OGLAŠIVAČA
10. ZABRANE OGLAŠAVANJA S OBZIROM NA PREDMET OGLAŠAVANJA
11. ZABRANE OGLAŠAVANJA S OBZIROM NA NAČIN OGLAŠAVANJA
12. KOMUNIKACIJA IZMEĐU REGISTROVANIH KORISNIKA
13. PRAVILA POSTAVLJANJA KOMENTARA
14. UKLANJANJE SADRŽAJA KORISNIKA I UKIDANJE NALOGA
15. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE
16. ŽALBE NA KRŠENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
17. NAKNADA ŠTETE
18. DELIMIČNA NIŠTAVOST USLOVA KORIŠĆENJA
19. MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE SPOROVA
20. NEWSLETTER I ODJAVA KORISNIČKOG NALOGA
21. CENOVNIK

 

1. PRAVNI OKVIR ZA KORIŠĆENJE OVOG SAJTA

Poliklinike.rs je zdravstveni internet vodič. Našklasifikovani medicinski adresar omogućava korisnicima sajta brzo i jednostavno pronalaženje zdravstvenih usluga i proizvoda. Poliklinike.rs portal pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu (u daljem tekstu: Poliklinike.rs). Operator portala Poliklinike.rs je HAPPY BABY DIGITAL MEDIA DOO KISAČ, sa sedištem u ul. Janka Jesenskog 61, Kisač, Srbija, koji je registrovan kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 20600462, PIB 106431457, br. u PDV sistemu evidentiranja, a koji ima status pružaoca usluga informacionog društva u skladu sa članom 3 Zakona o elektronskoj trgovini (u daljem tekstu: Pružalac usluga).

Uslovi korišćenja propisani na ovoj strani, zajedno saPravilima o zaštiti privatnosti i svim ostalim dokumentima i aktima Pružaoca usluga koji se navode u ovom tekstu ili na drugim mestima na sajtu, predstavljaju sveukupne uslove pod kojima ovaj sadržaj sajta i usluge mogu biti korišćene (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).

Ukoliko koristite ovaj sajt smatra se da ste se pažljivo upoznali sa svim Uslovima korišćenja, te da ste sa njima u svemu saglasni. Ako niste saglasni sa bilo kojim od Uslova korišćenja, molimo Vas da odmah prestanete da koristite ovaj sajt.

Za sva pitanja ili nejasnoće koje se tiču Uslova korišćenja možete se obratiti na sledeće imejl adresu: info@poliklinike.rs.

 

2. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Pružalac usluga zadržava pravo da jednostrano promeni Uslove korišćenja u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Sve eventualne promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama i od tada imaju obavezujući karakter za sve posetioce sajta.

Na kraju Uslova korišćenja piše datum kada su poslednji put ažirirani. U skladu sa tim, svaki put kada posetite ovaj sajt potrebno je da proverite da li je došlo do izmena. Nastavak upotrebe ovog sajta od strane posetioca smatra se pristankom na sve tako izmenjene Uslove korišćenja.

 

3. DEFINICIJE

U Uslovima korišćenja navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

1. Korisnik usluga ili Korisnik je svako lice koje poseti sajt Poliklinike.rs.
2. Registrovani korisnik je korisnik koji ima registrovan nalog na Poliklinike.rs.
3. Oglašivač je lice koje postavi komercijalnu poruku odnosno oglas na portalu Poliklinike.rs.
4. Oglas je komercijalna poruka kojom oglašivač nudi na prodaju robu ili usluge preko sajta Poliklinike.rs.
5. Privatni oglašivač je fizičko lice koje prodaje svoju privatnu imovinu ili nudi svoje usluge.
6. Korporativni oglašivač je fizičko ili pravno lice koje koristi oglašavanje za prodaju predmeta ili usluga iz oblasti svoje poslovne delatnosti.
7. Kupac je fizičko ili pravno lice koje koristi Poliklinike.rs za pretragu sajta i oglasa i ostale dodatne usluge portala, kupovinu predmeta i usluga kao i ostale usluge u vezi s tim kao što su ocenjivanje, kontaktiranje Privatnih oglašivača i Korporativnih oglašivača.
8. Usluga je besplatna ili plaćena usluga u vidu omogućavanja objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu od strane Pružaoca usluge, i to u vidu posredovanja između ponude i tražnje pojedinih kategorija robe i usluga korišćenjem elektronskih i komunikacionih sredstava.
9. Besplatne usluge su usluge koje Pružalac usluga pruža bez naknade i odnose se isključivo na promotivne oglase ili besplatne promotivne pakete oglašavanja.

10. Plaćene usluge su sve ostale Usluge koje Pružalac usluga pruža, a za koje se plaća naknada Pružaocu usluge u skladu sa Cenovnikom paketa oglašavanja. Cenovnik oglašavanja čini sastavni deo Uslova korišćenja.

 

4. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Kupoprodaja ili korišćenje usluga se realizuje između Privatnog ili Korporativnog oglašivača, sa jedne strane i Kupca, sa druge strane. Pružalac usluge nije ugovorna strana u takvom pravnom odnosu, niti može snositi bilo kakvu odgovornost za ispunjenje obaveza koje su predmet ovog ugovora. Ugovorne strane u ovakvom ugovoru snose isključivu odgovornost za ispunjenje ugovora. Pružalac usluge ne može snositi nikakvuodgovornost za eventualnu štetu koju bilo koji od korisnika usluge pretrpi u takvom pravnom odnosu ili u vezi sa njim.

Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine ili korišćenja usluga. Korisnicima usluga se posebno predočava da Pružalac usluga ne daje garancije u vezi sa bilo kojim predmetom prodaje ili pružanja usluga na Poliklinike.rs, uključujući i pitanje vlasništva nad predmetom ili pitanje spremnosti bilo kog korisnika da izvrši transakciju ili pitanje adekvanith prava pružaoca zdravstvenih usluga i zdravstvenih proizvoda.

U slučaju reklamacije, Kupac se mora obratiti Oglašivaču sa kojim je zaključio kupoprodajni ugovor ili čije je usluge iskoristio.

Pružalac usluga ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj koji postavi Korisnik usluga, uključujući sadržaj oglasa, kao i komentare i ocenjivanje oglašivača. U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Pružalac usluge nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Pružalac usluga nije odgovoran ni za:
• sadržaj elektronskih poruka koje registrovani korisnici međusobno razmenjuju koristeći sistem za poruke Poliklinike.rs pod uslovima iz člana 16 Zakona o elektronskoj trgovini;
• nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Poliklinike.rs pod uslovima iz članova 17 i 18 Zakona o elektronskoj trgovini.

U slučaju da se usled tehničkih problema ili više sile portal Poliklinike.rs ne može koristiti privremeno ili trajno, u potpunosti ili u ograničenom kapacitetu, Pružalac usluge ne može odgovarati za eventualnu štetu koja tako nastane bilo kom Korisniku.

5. LICA KOJIMA JE NAMENJEN OVAJ SAJT

Oglašavanje koje omogućava Pružalac usluge je usmereno na primaoce oglasne poruke u Republici Srbiji, a Oglašivači treba da omoguće kupovinu i isporuku robe ili usluga na teritoriji Republike Srbije.

Sve Usluge koje se pružaju putem portala Poliklinike.rs su namenjene licima koja su starija od osamnaest godina. Ukoliko koristite ovaj sajt kao fizičko lice, smatra se da imate navršenih osamnaest godina.

 

6. LINKOVI KA TREĆIM LICIMA

Pružalac usluga koji posredstvom elektronskog upućivanja omogući pristup podacima drugog pružaoca usluga, nije odgovoran za te informacije.

Na sajtu Pružaoca usluga se mogu naći linkovi koji vode ka drugim sajtovima, a koji su u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih lica. Svaki od ovih sajtova ima svoje uslove korišćenja i politiku postupanja sa poverljivim podacima, koji se mogu bitno razlikovati od onih koji važe za korišćenje ovog sajta. Pružalac usluge nema nikakvu kontrolu nad tim sajtovima i ne može imati nikakvu odgovornost kako za dostupnost tih sajtova, tako za uslove korišćenja i politiku postupanja sa poverljivim informacijama koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

Postavljanje linkova trećih lica na sajtu pružaoca usluga ni na koji način ne podrazumeva da Pružalac usluge preporučuje ili odobrava usluge ili proizvode koji se preko takvih sajtova nude.

 

7. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

Svakom Korisniku je zabranjeno:

- korišćenje portala Poliklinike.rs koje se može smatrati protivzakonitim, nemoralnim ili nepoštenim,
- prenošenje sadržaja ili preduzimanje aktivnosti koje narušavaju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera ili softvera Poliklinike.rs, kao i preduzimanje aktivnosti radi neovlašćenog pristupa Uslugama portala Poliklinike.rs ,
- davanje neistinitih ili nejasnih podataka, kao ni za upisivanje pod lažnim identitetom prilikom registracije,
- uznemiravanje drugih korisnika ili narušavanje njihovih prava, a naročito prava na privatnost,
- nanošenje štete maloletnim licima.

 

8. REGISTRACIJA KORISNIKA I AKTIVACIJA NALOGA

Korisnik sajta koji se registruje ima pravo:

1. Da postavlja oglase za prodaju robe i usluga,
2. Da šalje poruke oglašivačima putem Poliklinike.rs,
3. Da ostavlja komentare na pojedine oglase,
4. Da ocenjuje oglašivače.

Registracija je besplatna i obavlja se prijavom na sistem Bazar.rs tako što posetilac sajta:

- Unese svoju e-mail adresu, lozinku i korisničko ime, a kod korporativnih oglašivača i poslovne ime, matični broj i poreski identifikacioni broj;
- Primi link od strane Poliklinike.rs na navedenu e-mail adresu;
- Klikne na primljeni link radi potvrde registracije.

Registrovani korisnik može imati samo jedan registrovani nalog. Registrovani nalog je u vlasništvu pružaoca usluga, a registrovani korisnik ima obavezu da nalog koristi isključivo u skladu sa Uslovima korišćenja.

Registrovani korisnik može biti u svojstvu Privatnog oglašivača ili u svojstvu Korporativnog oglašivača.

Privatni oglašivač može da otpočne korišćenje usluga oglašavanja odmah po registraciji.

Korporativni oglašivač može da otpočne korišćenje usluga oglašavanja tek nakon verifikacije od strane Pružaoca usluga. Verifikacija od strane Pružaoca usluga podrazumeva kontrolu tačnosti podataka o pravnom licu kod nadležnih organa koji vode registre pravnih lica. Nakon verifikacije podataka, Pružalac usluga će aktivirati nalog Korporativnog oglašivača.

Registrovani korisnik se obavezuje da prilikom registracije unese istinite tražene podatke. Registrovani korisnik se obavezuje da podatke koje je uneo prilikom registracije ažurira u slučaju njihove promene, tako što će poslati email sa obaveštenjem Pružaocu usluge na sledeću adresu: info@poliklinike.rs.

Registrovani korisnik je potpuno odgovoran za sve aktivnosti koje se vrše putem tog korisničkog naloga.

Registrovani korisnik je obavezan da svoje korisničko ime i lozinku čuva u tajnosti od drugih lica i ima obavezu da se na kraju upotrebe sajta odjavi. Registrovani korisnik ima obavezu da odmah po saznanju za bilo koju neovlašćenu upotrebu njegovog naloga pošalje obaveštenje Pružaocu usluge.

Oglašivač ima pravo otkazati Uslugu pre isteka roka na koji je objavljen oglas korišćenjem opcije brisanja svog oglasa. U slučaju da se radi o Plaćenoj usluzi, Oglašivač nema pravo na povrat novca od Pružaoca usluge.

 

9. SADRŽAJ REGISTROVANIH KORISNIKA

Sadržaj registrovanih korisnika podrazumeva bilo koji sadržaj koji registrovani korisnik postavi na Poliklinike.rs, kao što je sadržaj u okviru oglasa, sadržaj komentara i sadržaj poruka koje se razmenjuju preko sistema Poliklinike.rs.

Autorsko pravo na sadržaju koji postave registrovani korisnici pripada registrovanim korisnicima. Postavljanjem na sajt registrovani korisnik daje dozvolu pružaocu usluge da bez bilo kakve naknade, vremenski i prostorno neograničeno i neisključivo koristi, kopira, modifikuje, adaptira ili objavi, distribuira i prikaže sadržaj, bez obaveze da obavesti autora o tome.

Registrovani korisnik pružaocu usluga daje sledeće garancije:

1. Da sadržaj registrovanog korisnika predstavlja njegovu svojinu ili da registrovani korisnik ima sve potrebne dozvole i prava da upotrebljava taj sadržaj, te da ne krši bilo kakva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine bilo kog trećeg lica.

2. Da sadržaj registrovanog korisnika ne krši bilo koja druga prava trećih lica, a naročito pravo na privatnost.

3. Da ne postoje bilo kakve obaveze plaćanja davaoca usluge kako registrovanom korisniku, tako ni bilo kom trećem licu. U slučaju da takva obaveza postoji, registrovani korisnik je dužan da je naknadi trećem licu, odnosno pružaocu usluga ukoliko mu zbog toga nastane šteta.

 

10. OBAVEZE OGLAŠIVAČA

Oglašivači, bez obzira da li se radi o privatnim ili korporativnim, imaju sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju, Zakona o autorskom i srodnim pravima kao i ostala prava i obaveze koji proističu iz propisa RS.

Naročito, oglašivači imaju sledeće obaveze:

1. Da unesu tačne identifikacione podatke, uključujući i neophodne podatke o ličnosti radi realizacije kupoprodaje iz oglasa.
2. Da redovno ažuriraju ove podatke, tako što će blagovremeno obavestiti Pružaoca usluge na mejl info@poliklinike.rs o njihovoj promeni.
3. Da informacije sadržane u oglasu prikažu istinito, verno i tačno, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnom etikom, poštujući javni moral i prava drugih lica.
4. Da se uzdrže od bilo kakvog obmanjujućeg oglašavanja u smislu čl. 11 Zakona o oglašavanju, odnosno da se uzdrže od oglašavanja za koje prema konkretnim okolnostima može dovesti u zabludu potrošače u vezi sa svojstvom robe ili usluge, (priroda, sastav, dostupnost, količina, specifikacija, način korišćenja, podobnost za upotrebu u određene svrhe, geografsko ili komercijalno poreklo, način i datum proizvodnje robe, način i vreme pružanja usluge, rezultati koji se mogu očekivati od korišćenja robe ili usluge, rezultati ili drugi pokazatelji testova ili provera sprovedenih na robi ili usluzi), cenom ili načinom obračuna cene, uslovima prodaje robe ili uslovima pružanja usluga, kao i povodom kvalifikacija i priznanja koja se tiču samog oglašivača.
5. Da uz tekst oglasa objave fotografije predmeta čija se prodaja oglašava. Fotografije ne smeju kršiti autorsko pravo bilo kog trećeg lica.

Oglašivači prihvataju da sadržaj njihovog oglasa (uključujući tekst i slike), zajedno sa njihovim kontakt telefonom budu objavljeni na sajtu Poliklinike.rs i na stranicama društvenih mreža, čiji je administrator Pružalac usluge.

Svaki oglas sadrži:
• Kategoriju oglasa
• Tip oglasa
• Naslov oglasa
• Opis oglasa
• Jezik
• Iskustvo
• Obrazovanje
• Diplome, sertifikate i nagrade
• Cenovnik/Usluge
• Tim
• Video
• Fotogragije
• Recenzije
• Kontaktiranje eksperata
• Adresu
• Kontakt formular
• Telefon
• Web adresu
• Socijalne mreže

Tekst oglasa mora biti na srpskom jeziku.

 

11. ZABRANE OGLAŠAVANJA S OBZIROM NA PREDMET OGLAŠAVANJA

Oglašivači su dužni da prilikom postavljanja oglasa u svemu poštuju propise Republike Srbije.

Oglašivači smeju postavljati oglase samo u okviru odgovarajućih kategorija koje postoje na portalu Poliklinike.rs.

Naročito je zabranjeno oglašavanje:

• alkoholnih pića, svako isticanje žiga ili druge oznake alkoholnog pića uključujući njihovo konzumiranje,
• duvana, duvanskih proizvoda i elektronskih cigareta, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake proizvođača tih proizvoda uključujući njihovo konzumiranje,
• svih vrsta opojnih droga, psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i njihovog korišćenja,
• svih vrsta igara na sreću,
• prostitucije i pornografskih sadržaja,
• medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, biljnih preparata, kao i sredstava za lečenje, anaboličkih stereoida, sredstava za potenciju, sredstava za mršavljenje i drugih sličnih proizvoda,
• bilo koje vrste naoružanja, vojne opreme i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično), kao i pirotehničkih sredstava,
• bilo koje vrste goriva,
• piratskih kopija proizvoda,
• oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.

Privatni oglašivači ne mogu oglašavati potpuno nove stvari, jer je za to neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca") u skladu sa Zakonom o trgovini.

 

12. ZABRANE OGLAŠAVANJA S OBZIROM NA NAČIN OGLAŠAVANJA

Prilikom postavljanja oglasa oglašivači moraju poštovati sledeće zabrane:

• Zabranu oglašavanja u formi javnog obraćanja ili proglasa,
• Zabranu postavljanja dva ili više oglasa koji imaju isti predmet prodaje,
• Zabranu unošenja specijalnih grafičkih obeležja u sadržinu oglasa (kako u tekst, tako u naslov i fotografije) sa ciljem isticanja oglasa,
• Zabranu ubacivanja linkova do drugih sajtova radi reklamiranja tih sajtova, a naročito do sajtova koji se bave istom delatnošću kao i Pružalac usluge,
• Zabranu postavljanja fotografija osoba,
• Zabranu ubacivanja tekstova i fotografija koje se ne tiču predmeta oglašavanja,
• Zabranu zloupotrebe besplatnog korišćenja usluge objavljivanja u vidu učestalog postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga,
• Zabrana pozivanja na učešće u mrežnom marketingu ili piramidalnim strukturama.

 

13. KOMUNIKACIJA IZMEĐU REGISTROVANIH KORISNIKA

Registrovani korisnici mogu slati poruke oglašivačima i postavljati pitanja ekspertima putem Poliklinike.rs. Ove usluge su besplatne.

U komunikaciji porukama putem Poliklinike.rs neophodno je pridržavati se sledećih pravila:

• Korespodencija mora da bude pristojna, uljudna i bez bilo kakvih navoda koji mogu biti uvredljivi za drugu stranu;
• Korespodencija mora biti u vezi sa oglasom oglašivača;
• Zabranjeno je slanje poruka kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portal;
• Zabranjeno je slanje poruka sa linkovima koji vode ka oglasima ili stranicama na Poliklinike.rs bilo kojim primaocima takvih poruka, koji se prethodno nisu saglasili sa primanjem takvih poruka.

 

14. PRAVILA POSTAVLJANJA KOMENTARA I RECENZIJA

Postavljanje komentara i recenzija od strane registrovanih korisnika ima za cilj razmenu mišljenja i zakonitih, relevantnih i tačnih informacija. Svaka upotreba koja nije u skladu sa tim ciljem je zabranjena.

Naročito je zabranjeno:

1. Postavljanje sadržaja koji sadrže govor mržnje, politički ekstremizam, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, psovke ili koje podržavaju diskriminaciju na bilo kojoj osnovi, koji sadrže direktne pretnje drugim korisnicima, predstavnicima pružaoca usluga, kao i bilo kojim trećim licima. Ova tačka uključuje i postavljanje linkova ka takvim sadržajima.

2. Postavljanje sadržaja ili linkova do sadržaja koji je protivan moralu ili koji je pornografskog karaktera.

3. Postavljanje sadržaja radi bilo koje upotrebe koja je protivna propisima Republike Srbije.

4. Postavljanje reklamnog sadržaja, kao i korišćenje sajta na bilo koji način u komercijalne svrhe.

5. Stavljanje besmislenih i nesvrsishodnih poruka.

6. Objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima ili trećim licima.

Komentari registrovanih korisnika objavljeni na sajtu Poliklinike.rs ni na koji način ne predstavljaju stavove niti su povezani sa pružaocem usluga, njegovim vlasnicima, zakonskim zastupnicima ili zaposlenim licima. Sve poruke izražavaju isključivo stav registrovanog korisnika, koji je jedini odgovoran za sadržaj poruke. Pružalac usluge ni na koji način ne može biti odgovoran za takav sadržaj, kao i za bilo kakvu štetu koja može proisteći iz postavljanja takvog sadržaja.

 

15. UKLANJANJE SADRŽAJA KORISNIKA I UKIDANJE NALOGA

Pružalac usluge ima diskreciono pravo (ali ne i obavezu) da preduzme razumne mere da onemogući objavljivanje sadržaja koji je protivan Uslovima korišćenja (kako sadržaja oglasa tako i sadržaja komentara), bez navođenja razloga za to, kako:

1. Zabranom postavljanja ili brisanjem dela tog sadržaja pre objavljivanja;
2. Uklanjanjem postavljenog sadržaja ili njegovog dela;
3. Ukidanjem registrovanih naloga u slučaju ponavljanja zabranjenog ponašanja;

Nezavisno od ovog prava, Pružalac usluge nema obavezu da vrši monitoring celokupnog sadržaja koji registrovani korisnici objavljuju na sajtu, te stoga ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja proistekne iz sadržaja koji postave korisnici.

 

16. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Ukoliko nije naznačeno drugačije u Ovim uslovima korišćenja ili na bilo kom drugom mestu na sajtu, celokupan sadržaj ovog sajta (uključujući ali ne ograničavajući se na izvorni kompjuterski kod, tekst, slike, grafičke elemente, dizajn, databaze, logo ili drugi znak, domen, trgovačko i poslovno ime i drugi povezani materijali) je zaštićen pravom intelektualne svojine Pružaoca usluge. Bilo kakva neovlašćena upotreba sadržaja i/ili bilo kog njegovog dela bez izričite dozvole vlasnika prava intelektualne svojine, smatra se kršenjem prava intelektualne svojine. Pružalac usluge će preduzeti sva pravna sredstva radi zaštite svog prava intelektualne svojine odmah po saznanju za neovlašćenu upotrebu. Pod neovlašćenom upotrebom podrazumeva se bilo koja upotreba sadržaja ovog sajta koja nije izričito dozvoljena Uslovima korišćenja.

Svaki posetilac sajta ima ograničenu, neisključivu, neprenosivu i opozivu dozvolu da pregleda sadržaj na sajtu koji pripadaju pružaocu usluga, pod uslovom da ih prethodno nije modifikovao i pod uslovom da sadržaj koristi isključivo u lične i nekomercijalne svrhe. Korišćenje sadržaja sajta, odnosno bilo kog njegovog dela na bilo koji način u komercijalne svrhe je zabranjeno.

Svako kopiranje sadržaja na sajtu u delu ili u celosti je dozvoljeno samo pod uz pismenu saglasnost Pružaoca usluge.

Kada su u pitanju bilo koji znak, trgovačko ime, logo, žig ili dizajn koji se koriste na ovom sajtu, oni su u vlasništvu pružaoca usluge ili trećih lica, pa je zabranjen svaki oblik njihovog korišćenja bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika tog znaka, trgovačkog imena, logoa, žiga ili dizajna.

U pravo intelektualne svojine Pružaoca usluga ne spada sadržaj registrovanih korisnika. Oglašivač Pružaocu usluge daje pravo da menja dimenzije svake fotografije radi uklapanja u kocept grafičkog prikaza stranice, a saglasan je da se na svaku fotografiju umetne vodeni žig Poliklinike.rs.

 

17. ŽALBE NA KRŠENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Ukoliko smatrate da su Vaša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine lica koja ste ovlašćeni da predstavljate povređena, obratite se pružaocu usluga na mejl info@poliklinike.rs uz slanje sledećih informacija:

1. Dokaz da ste vlasnik ili lice koje zastupa vlasnika intelektualne svojine;
2. Da ste identifikovali sadržaj na sajtu koji krši prava intelektualne svojine (po mogućstvu uz dostavljanje print screen-a ili linka do sadržaja za koji smatrate da povređuje pravo intelektualne svojine);
3. Opis na koji način se vrši povreda prava intelektualne svojine;
4. Sopstvene podatke preko kojih Pružalac usluge može da Vas kontaktira zajedno sa Vašim potpisom (elektronskim ili skeniranim svojeručnim potpisom) ukoliko ste vlasnik intelektuane svojine, odnosno potpisanim punomoćjem ukoliko zastupate vlasnika intelektualne svojine.

U slučaju da Pružalac usluge utvrdi da su navodi iz žalbe i dokazi koji su priloženi uz žalbu osnovani, ukloniće sadržaj sa sajta. U slučaju se podnese dve ili više osnovanih žalbi protiv sadržaja koji je postavljen sa jednog korisničkog naloga, Pružalac usluge može da odluči da trajno ukine korisnički nalog. Korisnik koji je postavio sadržaj koji povređuje prava intelektualne svojine trećeg lica će u potpunosti biti odgovoran za štetu tom trećem licu.

 

18. NAKNADA ŠTETE

U slučaju bilo kakvih zahteva trećih lica sa osnovom naknade štete prema Pružaocu usluga, a po bilo kojoj osnovi u vezi sa sadržajem Registrovanog korisnika, odgovornost preuzima Registrovani korisnik, uključujući i obavezu da preduzme sve radnje kako bi odbranio i zaštitio Pružaoca usluge od svih takvih zahteva.

Svaki Korisnik je saglasan da će Pružaocu usluga naknaditi celokupnu štetu u slučaju:

1. Kršenja Uslova korišćenja
2. U slučaju da pružalac usluga pretrpi štetu koja je posledica kršenja prava trećih lica od strane tog Korisnika.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i primaoca oglasne poruke, rešavaju se isključivo između tih lica ili između navedenih lica i trećih lica. Pružalac usluge nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

 

19. DELIMIČNA NIŠTAVOST USLOVA KORIŠĆENJA

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja ili odredbu Pravila o zaštiti privatnosti od strane suda utvrdi da je ništava, to neće uticati na punovažnost celokupnog ugovora i sve ostale odredbe će nastaviti da se primenjuju u celosti.

 

20. MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE SPOROVA

Na ovaj ugovor se u svemu primenjuje pravo Republike Srbije. Za sve eventualne sporove koji mogu proisteći iz ovog ugovora ili upotrebom sajta uopšte biće nadležan sud u Novom Sadu.

 

21. NEWSLETTER I ODJAVA KORISNIČKOG NALOGA

Pružalac usluge će posetioca sajta staviti na mejl listu samo uz posetiočevu izričitu saglasnost. Posetilac se može saglasiti:

1. Da prima Newsletter koji sadrži vesti o novim sadržajima na sajtu,
2. Da prima informacije o promocijama pojedinih proizvoda i usluga od Pružaoca usluga koje se tiču portala Poliklinike.rs,
3. Da prima informacije o promocijama pojedinih proizvoda i usluga od Pružaoca usluga koje se tiču drugih portala čiji je administrator Pružalac usluga.

Posetilac se u svako doba može odjaviti ukoliko odluči da želi da prima samo neke informacije ili ukoliko odluči da ne želi da prima mejlove od pružaoca usluga.

Registrovani korisnik može u svako doba da ukine svoj korisnički nalog, tako što će poslati mejl Pružaocu usluga na adresu info@poliklinike.rs.

Ovi Uslovi korišćenja su poslednji put ažurirani dana 29. januara 2019. godine.